HOME / หน้าแรก / อเมริกา แคนาดา นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า โตรอนโต 10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน

อเมริกา แคนาดา นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า โตรอนโต 10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

รหัสโปรแกรมทัวร์ : MIRA GQ3JFK-BR001

สายการบิน : EVA AIR (BR) EVA AIR (BR)

วันที่ 1. กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – นิวยอร์ก วันที่ 2. นิวยอร์ก – เทพีเสรีภำพ – ขึ ้นตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ วันที่ 3. นิวยอร์ก – WOODBURY OUTLET – นิวยอร์ก – ไทม์ สแควร์ วันที่ 4. ฟิ ลำเดลเฟี ย –วอชิงตัน ดี.ซี. วันที่ 5. วอชิงตัน ดี.ซี. – สถำบันสมิธโซเนียน –แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD วันที่ 6. แฮริสเบิร์ก – แคนำดำ – น ้ำตกไนแองกำร่ำ – อำหำรค ่ำบน Skylon Tower วันที่ 7. ล่องเรือไนแองกำร่ำ – เมืองโตรอนโต วันที่ 8. โตรอนโต – CN Tower –ช้อปปิ ้ง – สนำมบิน วันที่ 9. ***เครื่องบินบินผ่ำนเส้นเวลำสำกล*** วันที่ 10. ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
จองทัวร์

เเชร์

facebook twitter google + instagram line
โทรจอง ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


วันที่ 1 อเมริกา แคนาดา นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า โตรอนโต 10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบิน EVA AIR (BR)


กำหนดวันเดินทาง 21 - 30 ต.ค. 2562

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 99,888
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 124,788
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 99,888
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 99,888

กำหนดวันเดินทาง 4 - 13 พ.ย. 2562

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 96,888
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 121,788
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 96,888
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 96,888

กำหนดวันเดินทาง 4 - 13 ธ.ค. 2562

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 97,888
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 122,788
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 97,888
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 97,888

กำหนดวันเดินทาง 21 - 30 ธ.ค. 2562

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 105,888
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 122,788
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 105,888
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 105,888

กำหนดวันเดินทาง 30 ธ.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2563

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 119,888
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 146,788
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 119,888
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 119,888

อัตราค่าบริการนี้รวม
  • ค่ำตั๋วเครื่องบิน ชั ้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทำงไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่ ต่อ จะต้องไม่เกินจ ำนวนวัน และอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของสำยกำรบิน)
  • ค่ำห้องพักในโรงแรมตำมที่ระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่ำวีซ่ำประเทศอเมริกำ (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 7,600 บาท ช าระพร้อมเงินมัดจ า)
  • ค่ำวีซ่ำประเทศแคนนำดำ (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 6,000 บาท ช าระพร้อมเงินมัดจ า)
  • ค่ำทิปมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย (30 ดอลล่ำสหรัฐ)

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top