HOME / ทัวร์ต่างประเทศ / แคนาดา อเมริกาตะวันออก โทรอนโต วอชิงตัน ดี ซี นิวยอร์ก [เลสโก แอเรส]

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน

แคนาดา อเมริกาตะวันออก โทรอนโต วอชิงตัน ดี ซี นิวยอร์ก [เลสโก แอเรส]

รหัสโปรแกรมทัวร์ : MIRA ZYYZ02

สายการบิน : Cathay Pacific Airways (CX) Cathay Pacific Airways (CX)

สัมผัสประสบการณ์ "ล่องเรือ ฮอร์น บโลเวอร์ ครุยซ์" ชมน้ำตกไนแองการ่า ฝั่งแคนาดา ชมมหานครเอกของโลก "นิวยอร์ก" ล่องเรือชมความสง่างามของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
จองทัวร์

เเชร์

facebook twitter google + instagram line
โทรจอง ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


วันที่ 1 แคนาดา อเมริกาตะวันออก โทรอนโต วอชิงตัน ดี ซี นิวยอร์ก [เลสโก แอเรส]


อัตราค่าบริการนี้รวม
  • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ที่นั่งพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชั้นธุรกิจ (Business Class) จำเป็นออกบัตรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตั้งแต่ขั้นตอนก
  • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,275 บาท (THB)
  • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท (ชำระพร้อมเงินมัดจำ)
  • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา ท่านละ 5,000 บาท (ชำระพร้อมเงินมัดจำ)

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top