HOME / หน้าแรก / HAPPY CRUISE AND FUNICULAR AT HALLSTATT ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสารการบินไทย (TG)

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน

HAPPY CRUISE AND FUNICULAR AT HALLSTATT ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสารการบินไทย (TG)

รหัสโปรแกรมทัวร์ : MIRA GQ3VIE-TG014

สายการบิน : Thai Airways (TG) Thai Airways (TG)

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสท์ วันที่ 3. บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น ้าดานูบ – OUTLET - บราติสลาวา วันที่ 4. บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก วันที่ 5. ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ –ซาลส์บวร์ก วันที่ 6.ซาลส์บวร์ก –ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท -ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – มิวนิค วันที่ 7. มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค วันที่ 8. มิวนิค – นูเรมเบิร์ก –แบมเบิรกิ์ –แฟรงค์เฟิ ร์ต วันที่ 9.แฟรงค์เฟิ ร์ต – OUTLET - สนามบิน วันที่10.กรุงเทพฯ
จองทัวร์

เเชร์

facebook twitter google + instagram line
โทรจอง ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


วันที่ 1 HAPPY CRUISE AND FUNICULAR AT HALLSTATT ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสารการบินไทย (TG)


กำหนดวันเดินทาง 1 - 10 ธ.ค. 2562

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 59,900
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 66,800
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 59,900
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 59,900

กำหนดวันเดินทาง 4 - 13 ธ.ค. 2562

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 59,900
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 66,800
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 59,900
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 59,900

กำหนดวันเดินทาง 27 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 69,900
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 76,800
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 69,900
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 69,900

กำหนดวันเดินทาง 18 - 27 ก.พ. 2563

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 56,900
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 63,800
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 56,900
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 56,900

กำหนดวันเดินทาง 10 - 19 มี.ค. 2563

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 56,900
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 63,800
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 56,900
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 56,900

กำหนดวันเดินทาง 22 - 31 มี.ค. 2563

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 56,900
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 63,800
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 56,900
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 56,900

กำหนดวันเดินทาง 9 - 18 พ.ค. 2563

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 56,900
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 63,800
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 56,900
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 56,900

กำหนดวันเดินทาง 27 พ.ค. - 5 ก.ค. 2563

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 56,900
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 63,800
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 56,900
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 56,900

กำหนดวันเดินทาง 6 - 15 มิ.ย. 2563

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 56,900
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 63,800
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 56,900
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 56,900

อัตราค่าบริการนี้รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
  • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี(ประมาณ 3,500 บาท ช าระพร้อมเงินมัดจ า)
  • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 EURO)
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 EURO)

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top