HOME / ทัวร์ต่างประเทศ / TOKYO คารุยซาว่า ท้าลมหนาว 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินออลนิปปอน (NH)

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน

TOKYO คารุยซาว่า ท้าลมหนาว 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินออลนิปปอน (NH)

รหัสโปรแกรมทัวร์ : MIRA GQ2NRT-NH002

สายการบิน : Air Macau (NX) Air Macau (NX)

โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - เมืองคาวาโกเอะ - หอระฆังโทคิโนะคาเนะ - เมืองคุซาสึ - พิธีกวนน้ำ - คารุยซาว่า
จองทัวร์

เเชร์

facebook twitter google + instagram line
โทรจอง ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


วันที่ 1 TOKYO คารุยซาว่า ท้าลมหนาว 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินออลนิปปอน (NH)


กำหนดวันเดินทาง 28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 39,900
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 69,800
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 39,900
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 39,900

อัตราค่าบริการนี้รวม
  • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top