HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

72,900฿

SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย [TG]
รหัส : MIRA QE3ZRH-TG001
thai airways

• กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี • เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี • เที่...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

1 พฤศจิกายน 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 9 พ.ย. 2562

฿72,900

22 - 30 พ.ย. 2562

฿72,900

2 - 10 ธ.ค. 2562

฿73,900

9 - 17 ธ.ค. 2562

฿73,900

25 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿85,900

29 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿85,900

ราคาเริ่มต้นที่

61,900฿

GREENERY AND SNOWY SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3ZRH-TG009
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ –ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ วันที่ 3. โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ –แทซ – เซอร์แมท วันที่ 4.เซ...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

22 พฤศจิกายน 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 - 29 พ.ย. 2562

฿61,900

3 - 10 ธ.ค. 2562

฿61,900

25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿73,900

26 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿73,900

27 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿75,900

28 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿75,900

29 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿75,900

ราคาเริ่มต้นที่

76,900฿

GRAND TOUR SWITZERLAND แกรนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3ZRH-TG014
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ –ซูริค – น ้ำตกไรน์ – เซ็นต์ มอริทซ์ วันที่ 3. เซ็นต์ มอริทซ์–อันเดอร์แมท – รถไฟ Regional Train– บริก วันที่ ...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

1 พฤศจิกายน 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 16 พ.ย. 2562

฿76,900

14 - 23 พ.ย. 2562

฿76,900

21 - 30 พ.ย. 2562

฿76,900

2 - 11 ธ.ค. 2562

฿76,900

7 - 16 ธ.ค. 2562

฿76,900

9 - 18 ธ.ค. 2562

฿76,900

27 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿89,900

ราคาเริ่มต้นที่

69,900฿

BRILLIANT SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินสวิสแอร์ไลน์ [LX]
รหัส : MIRA QE3ZRH-LX001
thai airways

• นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ • เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชมน้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป • เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับก...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

5 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 13 พ.ย. 2562

฿69,900

2 - 10 ธ.ค. 2562

฿72,900

ราคาเริ่มต้นที่

52,900฿

Matterhorn - Symbol for Switzerland สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3ZRH-TG013
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ –ซูริค – นํ ้าตกไรน์ – ป้อมปราการมูนอท - เซนท์กัลเลน วันที่ 3 เซนท์กัลเลน – ยอดเขาทิตลิส – ถํ ้านํ ้าแข็ง - ลู...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

18 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 24 พ.ย. 2562

฿52,900

1 - 7 ธ.ค. 2562

฿52,900

6 - 12 ธ.ค. 2562

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

63,900฿

ROMANTIC SWISS ALPS สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3GVA-EK001
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ – เจนีวา – ศาลาไทย – เข้าชมพิพิธภัณฑ์โอลิมปิค - โลซานน์ วันที่ 3. โลซานน์ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง – เ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

30 พฤศจิกายน 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 พ.ย. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿75,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

THE MATTERHORN REFLECTION สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3ZRH-TG005
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ วันที่ 3โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – แทซ – เซอร์แมท วันที่ 4. เซอร์แมท –แทซ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

6 มีนาคม - 29 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 12 มี.ค. 2563

฿55,900

24 - 30 มี.ค. 2563

฿55,900

5 - 11 พ.ค. 2563

฿59,900

23 - 29 พ.ค. 2563

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

58,888฿

ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA QE3VIE-EK001
thai airways

• ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • เข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) • เมือ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

5 พฤศจิกายน 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 13 พ.ย. 2562

฿58,888

18 - 26 พ.ย. 2562

฿58,888

2 - 10 ธ.ค. 2562

฿58,888

25 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿73,900

ราคาเริ่มต้นที่

62,900฿

EUROPE DISCOVERY ออสเตรีย – เยอรมนี – อิตาลี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG007
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ –ช้อปปิ ้งถนนคาร์ทเนอร์ วันที่ 3. เวียนนา –ฮัลสตัท –ซาลบวร์ก วันที่ 4. ซาลส์บวร์ก – เบิร...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

20 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

20 - 29 ต.ค. 2562

฿62,900

21 - 30 พ.ย. 2562

฿62,900

ราคาเริ่มต้นที่

59,900฿

AUSTRIA CROATIA ITALY SWITZERLAND ออสเตรีย โครเอเชีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG018
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – กราซ วันที่ 3. กราซ –ซาเกรบ –อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ วันที่ 4. อุทยานแห่งชาติพลิตว...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

25 ตุลาคม 2562 - 4 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 ต.ค. - 3 พ.ย. 2562

฿59,900

27 ต.ค. - 5 พ.ย. 2562

฿59,900

22 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562

฿59,900

24 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562

฿59,900

22 - 31 ธ.ค. 2562

฿59,900

26 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

43,900฿

7 DAYS SPECIAL AUSTRIA CZECH HUNGARY ออสเตรีย เชก ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3VIE-EK002
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์–ช้อปปิ ้ง วันที่ 3. เวียนนา – ปราสาทเลดนิสซ่า – ปราสาทวาลติซ่า – เบอร์โน่ – คุทนาฮ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

11 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

11 - 17 พ.ย. 2562

฿44,900

2 - 8 ธ.ค. 2562

฿44,900

7 - 13 ธ.ค. 2562

฿44,900

ราคาเริ่มต้นที่

57,900฿

GOOD MORNING EASTERN EUROPE ออสเตรีย – เชก สโลวัก – ฮังการี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)
รหัส : MIRA QE3VIE-OS009
thai airways

• บินตรงเข้าออกเวียนนา ประเทศออสเตรีย • นำเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) อันวิจิตรตราการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภาที่สุดแห่งควา...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

3 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 - 12 พ.ย. 2562

฿57,900

24 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562

฿57,900

ราคาเริ่มต้นที่

46,900฿

AMAZING TIME IN EAST EUROPE ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ (QR)
รหัส : MIRA GQ3VIE-QR007
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. โดฮา – เวียนนา –กราซ –ฮัลสตัท – ลินซ์ วันที่ 3. ลินซ์ – เชสกี ้คุมลอฟ – ปราก วันที่ 4. ปราก – คาร์โลวี วารี – ปราก วั...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

29 ตุลาคม - 19 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 ต.ค. - 5 พ.ย. 2562

฿47,900

12 - 19 ธ.ค. 2562

฿46,900

ราคาเริ่มต้นที่

46,900฿

CALL ME EASTERN EUROPE 9 DAYS 6 NIGHTS เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3MUC-EK006
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ - มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก - มิวนิค วันที่ 3. มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ -จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

2 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 10 ธ.ค. 2562

฿46,900

24 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

BEAUTIFUL WAY ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินอีวีเอแอร์ (BR)
รหัส : MIRA QE3VIE-BR004
thai airways

• ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALKที่เมืองฮัลสตัทและชมความสวยงามขอ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

30 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2562

฿55,900

1 - 10 ธ.ค. 2562

฿75,900

ราคาเริ่มต้นที่

72,900฿

HAPPY TIME IN EUROPE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย [TG]
รหัส : MIRA QE3VIE-TG019
thai airways

• บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท(Hallstatt) หมู่บ้านม...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

2 - 12 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 12 พ.ย. 2562

฿72,900

ราคาเริ่มต้นที่

72,900฿

WONDERFUL ROMANCE ออสเตรีย - เยอรมนี – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG019
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ –ซาลส์บวร์ก วันที่ 3. ซาลส์บวร์ก –ฮัลสตัท – มิวนิค วันที่ 4. มิวนิค –โฮเฮนชวา...


กำหนดการเดินทาง 9 ช่วงเวลา

26 ตุลาคม 2562 - 30 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 ต.ค. - 5 พ.ย. 2562

฿74,900

30 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2562

฿72,900

7 - 17 ธ.ค. 2562

฿72,900

25 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿82,900

8 - 18 ก.พ. 2563

฿66,900

4 - 14 มี.ค. 2563

฿66,900

10 - 20 เม.ย. 2563

฿86,900

6 - 16 พ.ค. 2563

฿73,900

20 - 30 พ.ค. 2563

฿73,900

ราคาเริ่มต้นที่

57,900฿

HALLSTATT SALT MINES ออสเตรีย ฮังการี เชก สโลวัก 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG029
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ –ซาลส์บวร์ก วันที่ 3. ซาลส์บวร์ก –ฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าเข้าเหมืองเกลือโบราณ – ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

5 - 13 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 13 ธ.ค. 2562

฿57,900

ราคาเริ่มต้นที่

46,900฿

Enjoy East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG017
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ วันที่ 3. บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ – Outlet – บราติสลาวา ...


กำหนดการเดินทาง 16 ช่วงเวลา

8 พฤศจิกายน 2562 - 5 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

8 - 15 พ.ย. 2562

฿55,900

15 - 22 พ.ย. 2562

฿55,900

22 - 29 พ.ย. 2562

฿53,900

11 ธ.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2563

฿46,900

20 - 27 ธ.ค. 2562

฿62,900

28 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿65,900

3 - 10 ก.พ. 2563

฿46,900

17 - 24 ก.พ. 2563

฿49,900

10 - 17 มี.ค. 2563

฿49,900

19 - 26 มี.ค. 2563

฿49,900

2 - 9 พ.ค. 2563

฿52,900

8 - 15 พ.ค. 2563

฿52,900

22 - 29 พ.ค. 2563

฿52,900

5 - 12 มิ.ย. 2563

฿52,900

19 - 26 มิ.ย. 2563

฿52,900

28 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2563

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

39,991฿

BEAUTIFUL EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 7 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)
รหัส : MIRA GQ3VIE-OS004
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. เวียนนา – โบสถ์สเตเฟ่ นส์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ – บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – CASTLE HILL วันที่ 3. ล่องเรือแม่น ้าดานูบ - O...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

21 - 27 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 27 ม.ค. 2563

฿39,991

ราคาเริ่มต้นที่

56,900฿

VIENNA THE SERIES 1 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก โปแลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG027
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น ้าดานูบ วันที่ 3. บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - Outlet –...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

15 พฤศจิกายน 2562 - 3 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

15 - 24 พ.ย. 2562

฿57,900

22 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562

฿58,900

29 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2562

฿59,900

15 - 24 ธ.ค. 2562

฿58,900

29 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿72,900

25 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563

฿56,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

THE ROMANTIC 7 COUNTIRES ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG020
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ วันที่ 3. บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา วันท...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

3 พฤศจิกายน 2562 - 7 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 - 12 พ.ย. 2562

฿55,900

8 - 17 พ.ย. 2562

฿55,900

17 - 26 พ.ย. 2562

฿55,900

29 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

Smooth and Romantic Eastern ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG012
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ วันที่ 3. บูดาเปสต์– Outlet – บราติสลาวา ว...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

27 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ต.ค. - 5 พ.ย. 2562

฿67,900

ราคาเริ่มต้นที่

54,900฿

HARMONY OF EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG022
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น ้าดานูบ วันที่ 3. บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - Outlet –...


กำหนดการเดินทาง 11 ช่วงเวลา

25 มกราคม - 20 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563

฿56,900

5 - 14 มี.ค. 2563

฿54,900

4 - 13 เม.ย. 2563

฿69,900

5 - 14 เม.ย. 2563

฿69,900

8 - 16 เม.ย. 2563

฿67,900

9 - 17 เม.ย. 2563

฿76,900

10 - 18 เม.ย. 2563

฿76,900

11 - 19 เม.ย. 2563

฿76,900

12 - 20 เม.ย. 2563

฿69,900

1 - 10 พ.ค. 2563

฿59,900

16 - 20 พ.ค. 2563

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

68,900฿

MAJESTIC EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG010
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่นํ ้าดานูบ วันที่ 3. บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

22 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 - 31 ธ.ค. 2562

฿68,900

28 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿75,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

EAST EUROPE FIESTA ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินอีวีเอแอร์ไลน์ (BR)
รหัส : MIRA GQ3VIE-BR005
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ วันที่ 3. บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา –...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

2 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 11 ธ.ค. 2562

฿55,900

26 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

IDEAL EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG016
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ –ช้อปปิ ้ง วันที่ 3. เวียนนา – บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

1 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 11 ธ.ค. 2562

฿65,900

26 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿79,900

ราคาเริ่มต้นที่

56,900฿

HAPPY CRUISE AND FUNICULAR AT HALLSTATT ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสารการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG014
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสท์ วันที่ 3. บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น ้าดานูบ – OUTLET ...


กำหนดการเดินทาง 9 ช่วงเวลา

1 ธันวาคม 2562 - 5 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 10 ธ.ค. 2562

฿59,900

4 - 13 ธ.ค. 2562

฿59,900

27 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿69,900

18 - 27 ก.พ. 2563

฿56,900

10 - 19 มี.ค. 2563

฿56,900

22 - 31 มี.ค. 2563

฿56,900

9 - 18 พ.ค. 2563

฿56,900

27 พ.ค. - 5 ก.ค. 2563

฿56,900

6 - 15 มิ.ย. 2563

฿56,900

ราคาเริ่มต้นที่

52,900฿

Vivid Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)
รหัส : MIRA QE3VIE-OS001
thai airways

HILIGHT  เข้าชมพระราชวงั เชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) อ ันวิจิตรตราการตา  ล่องเรือแม่น ้าดานูบ ชมร ัฐสภาที่สุดแห่งความ สวยงามของกรุงบูดาเปสต์ ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

4 - 12 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 12 พ.ย. 2562

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

THE RHYTHM OF EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย[TG]
รหัส : MIRA QE3VIE-TG016
thai airways

• บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารย...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2562

฿65,900

ราคาเริ่มต้นที่

59,900฿

LAKE, CASTLE and BEAUTIFUL VILLAGE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย [TG]
รหัส : MIRA QE3VIE-TG010
thai airways

 ชมพระราชวงัเชนิ บรนุ น์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตร ตระการตา  ลอ่ งเรอืแมน่ า้ดานูบอนั เลอื่ งชอื่ เพอื่ ชมความงามของทิวทัศน์ของฮงัการี  ส...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

1 - 10 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 10 พ.ย. 2562

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

58,888฿

Romantic East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย [TG]
รหัส : MIRA QE3VIE-TG014
thai airways

เ ข้า ช ม พ ร ะ ร า ช ว ัง เ ชิน บ รุน น์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตร ตระการตา  สัมผัสมนต์เ สน่ห์ขอ งก รุงปร าก (Prague) และความยิ่งใหญ่ของ ป...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

3 - 13 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 - 13 พ.ย. 2562

฿59,888

ราคาเริ่มต้นที่

57,900฿

Classical Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย [TG]
รหัส : MIRA QE3VIE-TG022
thai airways

ชมพระราชวงัเชนิ บรนุ น์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตร ตระการตา  ลอ่ งเรอืแมน่ า้ดานูบอนั เลอื่ งชอื่ เพอื่ ชมความงามของทิวทัศน์ของฮงัการี  สมั...


กำหนดการเดินทาง 8 ช่วงเวลา

1 พฤศจิกายน 2562 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 10 พ.ย. 2562

฿57,900

15 - 24 พ.ย. 2562

฿57,900

22 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562

฿58,900

29 พ.ย. 2562 - 8 ม.ค. 2563

฿58,900

14 - 23 ธ.ค. 2562

฿58,900

15 - 24 ธ.ค. 2562

฿58,900

25 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿71,900

29 ธ.ค. 2562 - 7 ก.พ. 2563

฿72,900

ราคาเริ่มต้นที่

47,900฿

FOLLOW YOUR DREAM อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3MXP-EK013
thai airways

ันที่ 1. กรุงเทพฯ-ดูไบ วันที่ 2. ดูไบ - มิลาน – หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก วันที่ 3. หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น – เมืองซุก – เมือง...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

6 - 12 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 12 ธ.ค. 2562

฿47,900

ราคาเริ่มต้นที่

66,900฿

EUROPE CLASSIC THE SERIES 1 อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3FCO-TG020
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพ – โรม – ปิซ่า วันที่ 3. ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – เกาะเวนิส – เวนิสเมสเตร้ วันที่ 4. เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – ลูเซิร...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

2 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 10 พ.ย. 2562

฿66,900

30 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2562

฿66,900

7 - 15 ธ.ค. 2562

฿66,900

8 - 16 ธ.ค. 2562

฿66,900

10 - 18 ธ.ค. 2562

฿66,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

EUROPE CLASSIC THE SERIES 3 อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3FCO-TG019
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม -ปราโต้ วันที่ 3. โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – เวนิสเมสเตร้ วันที่ 4. ...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

7 พฤศจิกายน 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 15 พ.ย. 2562

฿55,900

9 - 17 พ.ย. 2562

฿55,900

8 - 16 ธ.ค. 2562

฿56,900

10 - 18 ธ.ค. 2562

฿56,900

29 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿73,900

ราคาเริ่มต้นที่

68,900฿

Milan to Paris The Series 2 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3MXP-TG022
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – สนามบินมิลาน - เบอร์กาโม - มิลาน วันที่ 3. มิลาน –แทส – เซอร์แมต –ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

29 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2562

฿68,900

6 - 15 ธ.ค. 2562

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

66,900฿

EUROPE CLASSIC TYPE ONE 9 DAYS 6 NIGHTS อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส จุงฟราวด์ ทานอาหารบนหอไอเฟล แวร์ซายน์ โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA QE3FCO-TG020
thai airways

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน  ชม 3 ใน 7 สิ่งมหศั จรรย์ของโลก โคลอส เซยี่ ม หอเอนปิซา่ และหอไอเฟล  ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

31 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

31 ต.ค. - 8 พ.ย. 2562

฿66,900

16 - 24 พ.ย. 2562

฿66,900

ราคาเริ่มต้นที่

58,900฿

CHILL OUT AT SCHILTHORN อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3MXP-TG012
thai airways

ันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – ลูเซิร์น วันที่ 3. ลูเซิร์น – ยอดเขาชิลธอร์น -อินเทอร์ลาเกน - เบิร์น วันที่ 4. เบิร์...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

8 พฤศจิกายน 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

8 - 15 พ.ย. 2562

฿59,900

2 - 9 ธ.ค. 2562

฿58,900

3 - 10 ธ.ค. 2562

฿58,900

9 - 16 ธ.ค. 2562

฿59,900

16 - 23 ธ.ค. 2562

฿59,900

17 - 24 ธ.ค. 2562

฿59,900

29 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

3 COUNTRIES IN LOVE ITALY SWITZERLAND FRANCE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3VCE-EK005
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ วันที่ 3. เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน –อินเทอร์ลาเก้น วันที่ 4. กรินเดอร์วา...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

16 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

16 - 23 พ.ย. 2562

฿55,900

6 - 13 ธ.ค. 2562

฿56,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

EUROPE GOLDEN ROUTE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (เซอร์แมต)ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย [TG]
รหัส : MIRA QE3FCO-TG019
thai airways

 ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นคร วาติกัน  ชม 3 ใน 7 สงิ่ มหัศจรรยข์ องโลก โคลอส เซยี่ ม หอเอนปิซา่ และหอไอเฟล...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

28 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2562

฿55,900

3 - 11 ธ.ค. 2562

฿56,900

ราคาเริ่มต้นที่

63,900฿

EUROPE CLASSIC THE SERIES 2 อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3FCO-TG021
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพ – โรม – ปิซ่า วันที่ 3. ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – เกาะเวนิส – เวนิสเมสเตร้ วันที่ 4. เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – ลูเซิร...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

8 - 18 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

8 - 16 ธ.ค. 2562

฿63,900

10 - 18 ธ.ค. 2562

฿63,900

ราคาเริ่มต้นที่

72,900฿

EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม)-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย [TG]
รหัส : MIRA QE3FCO-TG004
thai airways

 ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นคร วาติกัน  ชม 3 ใน 7 สงิ่ มหัศจรรยข์ องโลก โคลอส เซยี่ ม หอเอนปิซา่ และหอไอเฟล...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

19 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

19 - 28 ธ.ค. 2562

฿72,900

21 - 30 ธ.ค. 2562

฿72,900

29 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿82,900

ราคาเริ่มต้นที่

53,900฿

CINQUE TERRE AND DOLOMITES อิตาลี ชิงเกวเตรเร่และโดโลไมท์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย [TG]
รหัส : MIRA QE3FCO-TG014
thai airways

ชมความอลังการของ 4 มหาวิหารอัน ยิ่งใหญ่แห่งอิตาลี มหาวิหารเซนท์ปี เตอร์แห่งกรุงโรม , มหาวิหารมิลาน , โบสถ์เซนท์มาโคแห่งเวนิสและมหา วหิ ารฟลอเรนซ์ ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

28 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2562

฿53,900

ราคาเริ่มต้นที่

53,900฿

Rome to Milan อิตาลี ชิงเกวเตรเร่และโดโลไมท์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3FCO-TG014
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น ้าพุเทรวี่ – ปราโต้ วันที่ 3. ปราโต้ – ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า – ลุกกา วันที่ 4. ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

17 - 24 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

17 - 24 พ.ย. 2562

฿53,900

ราคาเริ่มต้นที่

59,900฿

GRAND SOUTHERN ITALY อิตาลีใต้ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3FCO-TG005
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – กรุงโรม – สเปอร์ลอนกา – คาปัว – เนเปิ ้ล วันที่ 3. เนเปิ ้ล – เกาะคาปรี –ซอร์เรนโต้ วันที่ 4. ซอร์เรนโต – โ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

2 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 9 พ.ย. 2562

฿59,900

5 - 12 ธ.ค. 2562

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

ITALY IN YOUR AREA อิตาลี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3MXP-TG011
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – มิลาน – เบอร์กาโม – เวโรน่า วันที่ 3. เวโรน่า – บ้านจูเลียต – เวนิส – เมสเตร้ วันที่ 4. เมสเตร้ –ซีร์โมเน่ ...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

11 พฤศจิกายน 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

11 - 18 พ.ย. 2562

฿49,900

18 - 25 พ.ย. 2562

฿49,900

25 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562

฿49,900

9 - 16 ธ.ค. 2562

฿49,900

30 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿61,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

LOVE ACTUALLY: ITALY AUSTRIA GERMANY CZECH อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี เชก 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3MXP-EK032
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ – มิลาน – เวนิส เมสเตร้ วันที่ 3. เวนิส เมสเตร้ - เกาะเวนิส – โบซาโน วันที่ 4. โบซาโน –อินส์บรูกซ์ – ปราสาทนอยชวา...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

20 พฤศจิกายน 2562 - 7 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

20 - 28 พ.ย. 2562

฿49,900

1 - 9 ธ.ค. 2562

฿49,900

24 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿63,900

30 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿63,900

ราคาเริ่มต้นที่

46,900฿

THE POPULAR COUNTRIES IN EUROPE อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี เชก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ ( EK)
รหัส : MIRA GQ3MXP-EK015
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ – มิลาน - มหาวิหารดูโอโม่ – เวโรน่า – เวนิส วันที่ 3. เมสเตร้ – เกาะเวนิส -อินส์บรูก วันที่ 4. อินส์บรูก – ปราสาท...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

6 - 13 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 13 ธ.ค. 2562

฿46,900

ราคาเริ่มต้นที่

52,900฿

MILAN TO VIENNA THE ROMANTIC CITY อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3MXP-EK034
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ - เวโรน่า – เวนิส วันที่ 3. เกาะเวนิส –จัตุรัสซานมาร์โค –อินส์บรูก - หลังคาทองค า วันที...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

1 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 10 พ.ย. 2562

฿52,900

10 - 19 พ.ย. 2562

฿52,900

25 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2562

฿52,900

4 - 13 ธ.ค. 2562

฿52,900

29 - 7 ธ.ค. 2562

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

56,900฿

BOHEMIAN CHIC AND CHILL อิตาลี เยอรมนี เชก ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย
รหัส : MIRA GQ3MXP-TG026
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – มิลาน – เวโรน่า – เวนิสเมสเตร้ วันที่ 3. เวนิสเมสเตร้– เกาะเวนิส –อินส์บรูก วันที่ 4. อินส์บรูก – ปราสาทนอย...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

25 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 ก.พ. - 5 มี.ค. 2563

฿56,900

10 - 19 มี.ค. 2563

฿56,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

FANTASTIC EASTERN EUROPE อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3MXP-EK035
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – โคโม่ – เวโรน่า วันที่ 3. เวโรน่า –ชมเมือง - เกาะเวนิส –จัตุรัสซานมาร์โค - เมสเต้ วัน...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

1 พฤศจิกายน 2562 - 7 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 10 พ.ย. 2562

฿55,900

10 - 19 พ.ย. 2562

฿55,900

25 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2562

฿55,900

4 - 13 ธ.ค. 2562

฿55,900

9 - 18 ธ.ค. 2562

฿59,900

29 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿74,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

FANTASTIC EASTERN EUROPE อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3MXP-EK035
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – โคโม่ – เวโรน่า วันที่ 3. เวโรน่า –ชมเมือง - เกาะเวนิส –จัตุรัสซานมาร์โค - เมสเต้ วัน...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

1 พฤศจิกายน 2562 - 7 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 10 พ.ย. 2562

฿55,900

10 - 19 พ.ย. 2562

฿55,900

25 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2562

฿55,900

4 - 13 ธ.ค. 2562

฿55,900

9 - 18 ธ.ค. 2562

฿59,900

29 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿74,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

SEVEN COUNTRIES IN EUROPE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3MXP-EK009
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ – ดูไบ วันที่ 2. ดูไบ – มิลาน – ดูโอโม่ - อินเทอร์ลาเคน วันที่ 3. กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น วันที่ 4. ลูเซิร์น – ว...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

20 พฤศจิกายน 2562 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

20 - 28 พ.ย. 2562

฿56,900

1 - 9 ธ.ค. 2562

฿57,900

24 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿72,900

30 ธ.ค. 2562 - 7 ก.พ. 2563

฿72,900

ราคาเริ่มต้นที่

59,900฿

BEAUTIFUL VARIETY OF EUROPE STYLES อิตาลี – สวิส – เยอรมนี – ออสเตรีย – สโลวัก – เชก 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3VCE-EK002
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ– ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ วันที่ 3. เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน –อินเทอร์ลาเก้น วันที่ 4. อินเทอร...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

6 พฤศจิกายน 2562 - 8 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 15 พ.ย. 2562

฿59,900

30 ธ.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2563

฿73,900

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

FANTASTIC FOUR COUNTRIES อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3FCO-TG003
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรัฐวาติกัน – ปิซ่า วันที่ 3. ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เมสเตร้ วันที่ 4...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

1 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 10 ธ.ค. 2562

฿65,900

19 - 28 ธ.ค. 2562

฿76,900

26 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿76,900

28 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿76,900

ราคาเริ่มต้นที่

57,900฿

THE BEST COUNTRIES IN EUROPE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3MXP-EK014
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ – มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ –อินเทอร์ลาเคน วันที่ 3. อินเทอร์ลาเคน - กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น วันที่...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

3 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 - 11 ธ.ค. 2562

฿57,900

26 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿73,900

29 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿73,900

ราคาเริ่มต้นที่

59,900฿

READY FOR TAKEOFF อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3VCE-EK001
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ วันที่ 3. เวนิส เมสเตร้ – มิลาน –อินเทอร์ลาเก้น วันที่ 4. อินเทอร์ลาเก้น –...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

22 ตุลาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 - 31 ต.ค. 2562

฿64,900

9 - 18 ธ.ค. 2562

฿62,900

28 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿75,900

ราคาเริ่มต้นที่

47,900฿

SWISS & ITALY THE SCENERY IS BREATHTAKING สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3MXP-EK001
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ – มิลาน – เวโรน่า – เวนิส เมสเต้ วันที่ 3. เวนิส เมสเต้ – เกาะเวนิส – มิลาน วันที่ 4. มิลาน – เซอร์แมท –แทซ วันท...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

3 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 - 9 ธ.ค. 2562

฿48,900

30 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿63,900

ราคาเริ่มต้นที่

56,900฿

FANTASTIC 3 MOUNTAINS ITALY AND SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3MXP-TG004
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – มิลาน –แทซ – เซอร์แมท วันที่ 3. เซอร์แมท - เขาซุนเนกกา–แทซ – เจนีวา – โลซานน์ วันที่ 4.โลซานน์ – เวเว่ย์ – ...


กำหนดการเดินทาง 10 ช่วงเวลา

4 พฤศจิกายน 2562 - 13 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 11 พ.ย. 2562

฿63,900

1 - 8 ธ.ค. 2562

฿63,900

4 - 11 ธ.ค. 2562

฿63,900

6 - 13 ธ.ค. 2562

฿63,900

30 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿75,900

29 ม.ค. - 5 ก.พ. 2563

฿56,900

5 - 12 ก.พ. 2563

฿58,900

4 - 11 มี.ค. 2563

฿58,900

31 มี.ค. - 7 เม.ย. 2563

฿63,900

6 - 13 เม.ย. 2563

฿77,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

BOLOGNA IN LOVE อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตซ์แอร์ไลน์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3BLQ-EK001
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – โบโลญญ่า – เมสเตร้ วันที่ 3. เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เวโรน่า วันที่ 4. เวโรน่า - หมู่บ้านชิงเกว แตร์เร...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

7 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 14 พ.ย. 2562

฿55,900

15 - 22 พ.ย. 2562

฿55,900

2 - 9 ธ.ค. 2562

฿57,900

ราคาเริ่มต้นที่

45,900฿

Sweet in Minimal Destination อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3MXP-EK024
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ – มิลาน – มหาวิหารเมืองมิลาน – OUTLET วันที่ 3. มิลาน –แทส –อิสระเต็มอิ่ม ณ เมืองเซอร์แมท –แทส วันที่ 4แทส – เจนี...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

21 พฤศจิกายน 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 27 พ.ย. 2562

฿45,900

30 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿63,900

ราคาเริ่มต้นที่

69,900฿

THE TOWN OF ROSES AND GONDOLA RIDES อิตาลี และ สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3FCO-TG015
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. โรม – โคลอสเซี่ยม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – ปราโต้ วันที่ 3. ปราโต้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – เวนิส เมสเตร้ วั...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

26 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

59,900฿

THE MULTI-COLOR OF MANAROLA อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3FCO-TG026
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรัฐวาติกัน – ปิซ่า วันที่ 3. ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เจนัว วันที่ 4. ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

1 มีนาคม - 1 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 9 มี.ค. 2563

฿59,900

5 - 13 พ.ค. 2563

฿63,900

6 - 14 พ.ค. 2563

฿63,900

9 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2563

฿63,900

17 - 25 พ.ค. 2563

฿63,900

23 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2563

฿63,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

โปรตุเกส สเปน (โกอิมบรา ปอร์โต้ ซาลามังกา บาร์เซโลน่า) 10 วัน 7 คืน โดยสารการบินลูฟต์ฮันซ่า (LH)
รหัส : MIRA GQ3LIS-LH001
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ –แฟรงค์เฟิ ร์ต – ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง – มหาวิหารเจอโรนิโม วันที่ 3. ลิสบอน –แหลมโรกา –ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

14 มกราคม - 24 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 24 ม.ค. 2563

฿55,900

2 - 11 ก.พ. 2563

฿55,900

7 - 16 พ.ค. 2563

฿57,900

13 - 22 พ.ค. 2563

฿57,900

4 - 13 มิ.ย. 2563

฿57,900

15 - 24 มิ.ย. 2563

฿57,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

โปรตุเกส สเปน (โกอิมบรา ปอร์โต้ ซาลามังกา บาร์เซโลน่า) 10 วัน 7 คืน โดยสารการบินลูฟต์ฮันซ่า (LH)
รหัส : MIRA GQ3LIS-LH001
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ –แฟรงค์เฟิ ร์ต – ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง – มหาวิหารเจอโรนิโม วันที่ 3. ลิสบอน –แหลมโรกา –ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

14 มกราคม - 24 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 23 ม.ค. 2563

฿55,900

2 - 11 ก.พ. 2563

฿55,900

7 - 16 พ.ค. 2563

฿57,900

13 - 22 พ.ค. 2563

฿57,900

4 - 13 มิ.ย. 2563

฿57,900

15 - 24 มิ.ย. 2563

฿57,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

THE HIDDEN GEMS OF PORTUGAL AND SPAIN โปรตุเกสและสเปน 10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3OPO-EK001
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ - ดูไบ – ปอร์โต้ วันที่ 2. กรุงเทพฯ - ดูไบ – ปอร์โต้ วันที่ 3. ปอร์โต้ -ซานเตียโก้ เด คอมโพสเทลลา – มหาวิหารซานเตียโกเดคอมโพสเตลา...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

30 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 ธ.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2563

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

47,900฿

PORTUGAL NORTH TO SOUTH โปรตุเกสเหนือจรดใต้ 8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3OPO-EK002
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพ – ดูไบ – ปอร์โต้ วันที่ 3. ปอร์โต้ – กีมาไรส์ – โกอิมบรา วันที่ 4.โกอิมบรา – มหาวิทยาลัยโกอิมบรา – ฟาติมา – เอ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2562

฿47,900

ราคาเริ่มต้นที่

39,900฿

TASTE OF SPAIN สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3BCN-EK005
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ– บาเซโลน่า –เนินเขา Montjuïc – สนามคัมป์ นู วันที่ 3. โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย – ปาร์ค กูเอล – Outlet – ถนน ลา รัมบลา...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

11 พฤศจิกายน 2562 - 4 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

11 - 18 พ.ย. 2562

฿39,900

25 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562

฿39,900

2 - 9 ธ.ค. 2562

฿39,900

28 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿55,900

ราคาเริ่มต้นที่

39,900฿

TASTE OF SPAIN สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3BCN-EK005
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ– บาเซโลน่า –เนินเขา Montjuïc – สนามคัมป์ นู วันที่ 3. โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย – ปาร์ค กูเอล – Outlet – ถนน ลา รัมบลา...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

11 พฤศจิกายน 2562 - 4 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

11 - 18 พ.ย. 2562

฿39,900

25 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562

฿39,900

2 - 9 ธ.ค. 2562

฿39,900

28 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿55,900

ราคาเริ่มต้นที่

45,900฿

BEST OF SPAIN & PORTUGAL สเปน – โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3LIS-EK003
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – ลิสบอน วันที่ 3. ลิสบอน –แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา วันที่ 4. โกอิมบรา – ปอร์โต้ – ซาลามั...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

2 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 9 ธ.ค. 2562

฿46,900

3 - 10 ธ.ค. 2562

฿54,900

29 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿56,900

ราคาเริ่มต้นที่

46,900฿

GIETHOORN DREAM’IN เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินอีวีเอแอร์ [BR]
รหัส : MIRA QE3AMS-BR006
thai airways

 น ำท่ำนบินตรงสู่อัมเตอร์ดัม ประเทศ เนเธอร์แลนด์ โดยสำยกำรบิน อี.วี.เอ แอร์  ชมหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) เวนิส แห่งเนเธอแลนด์  ล่องเรือ Rhine...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

14 พฤศจิกายน 2562 - 3 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 20 พ.ย. 2562

฿45,900

28 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿59,900